PERSONUPPGIFTSPOLICY
Respekt för integritet och integritet är en viktig del av Grön Kontakts företagskultur. Denna kultur tillåter kunder, leverantörer och andra intressenter att lita på att Grön Kontakt behandlar sin personupplysningar korrekt. Som kund, leverantör eller annan intressent är din integritet viktig för oss. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa överensstämmelse med gällande sekretesslagar, liksom vår personuppgiftspolicy och interna riktlinjer. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur, varför och hur länge Grön Kontakt behandlar personuppgifter om dig.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPLYSNINGAR
Grön Kontakt behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla eller förvärva eller erbjuda produkter eller tjänster till eller från dig eller din organisation.

Vi behandlar till exempel dina personuppgifter för följande ändamål:

• Kommunikationsflöde med våra kunder och leverantörer
• Säkerhet i och tillgänglighet för våra tjänster
• Förbättra våra tjänster och kommunikationskanaler
• Marknadsföring och annan kundvård
• Förvaltning av avtal och kontrakt

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Grön Kontakt samlar in personuppgifter för att fungera effektivt och kunna tillhandahålla nödvändiga tjänster. Vi hanterar bland annat följande kund- och leverantörsinformation:

• Kontaktuppgifter för de berörda personerna
• Information om användarkonton
• Konsumtionsgränser, konsumtions- och konsumtionsmönster
• Detaljer om dina fullmakter på uppdrag av den organisation du representerar

Vi behandlar också personuppgifter inom miljö och socialt ansvar. Det handlar bland annat om personuppgifter om lokala uppgifter, till exempel yrke, hälsa, kontaktuppgifter och annan relaterad information. Dessutom behandlar vi personuppgifter om andra partners och intressenter, bland annat
politiker, presskontakter, journalister och andra relevanta intressentgrupper.

• Kommunikation och sociala medier
• Revisioner, kontroller och utvärderingar
• Beredskap i nödsituationer
• Due diligence
• Inköp och upphandlingar
• Rekrytering

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 
Grön Kontakt förvarar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen. Dina personuppgifter lagras och tas bort i enlighet med gällande lagar.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER 
Vi samlar in personuppgifter från olika källor. Du tillhandahåller några av dessa detaljer direkt via ett kund- eller leverantörsförhållande. Annan information samlas in genom din verksamhet som kund, leverantör eller annan intressent. Vi samlar också in personuppgifter från andra källor. Nedan följer några situationer där vi samlar in din personuppgifter:

Information du lämnar till oss, till exempel när du:
• Ingår avtal med oss
• Skickar formulär till oss
• Går till vår hemsida eller använder våra sociala medier
• Etablerar ett kund- eller leverantörskonto hos oss
• Skickar oss e-postmeddelanden eller kontaktar oss via andra kanaler

Information som samlas in från din verksamhet som kund, leverantör eller annan intressent, till exempel när du:
• Använder vår hemsida
• Beställer produkter eller tjänster från oss

Information samlad från tredje part, till exempel från:
• Offentliga myndigheter
• Kreditinstitut
• Annan offentligt tillgänglig information

SÄKRING AV PERSONUPPGIFTER
Grön Kontakt har åtagit sig att skydda din personuppgifter:
• Vi hanterar information så att den är korrekt, tillgänglig och hanterad i enlighet med graden av känslighet.
• Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och informationssäkerhetsförfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande.
• Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till den personal eller tredje part som hanterar informationen på Grön Kontakts vägnar. Dessa parter är föremål för strikta sekretesskrav och Grön Kontakt kan utöva disciplinära åtgärder eller säga upp avtalet om dessa krav inte följs.

VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Vi delar din personuppgifter med:

Leverantörer
Vi använder ett antal leverantörer som tillhandahåller tjänster inom IT, molnlagringstjänster etc. Vi kan tillåta sådana leverantörer att få tillgång till / ta emot dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla nödvändiga tjänster. Vi kommer att säkra tillräckliga databehandlingsavtal med våra leverantörer för att skydda din integritet. När vi använder dataprocessorer utanför EU / EES kommer vi att se till att det finns en rättslig grund för överföring av personuppgifter.

Offentliga myndigheter
Vi kommer också att avslöja dina personuppgifter där det föreligger ett lagkrav, där det är ett rättsligt krav som följer av en dom eller ett beslut av en domstol eller en förvaltningsmyndighet, eller som en del av en juridisk process.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER 
Grön Kontakt AB är dataskyddsombud

Frågor?
Fyll i formuläret nedan, så kontakter vi dig. Du kan också ringa oss på tfn: 0771-16 00 00