Beställning, fakturering och betalning

När Kunden registrerar sig hos Grön Kontakt kan du välja att betala via betalkort, Autogiro, E-faktura, PDF-faktura via e-post eller pappersfaktura. Betalning sker i efterskott och moms ingår i alla priser.

Fakturor till kunden har förfallodag på 20 dagar från fakturadatumet.

Om kunden inte betalar inom betalningsfristen skickas en fakturapåminnelse med en ny betalningsfrist. Vid utebliven betalning skickas fakturan för inkasso. Vid försenad betalning kan Grön Kontakt kräva inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt 2 och 6 § Räntelagen (1975:635).

 

Faktureringsavgifter:

Betalkort                                       0 kr

Autogiro                                       15 kr

E-faktura                                       15 kr

PDF-faktura via e-post               15 kr

Pappersfaktura                            20 kr

 

Grön Kontakt upplyser Er om att fakturavillkoren kan förändras framöver.

 

Personupplysningar

För att ingå avtal med Grön Kontakt via vår webbplats måste Kunden registrera sig med sitt fulla namn, postadress, mobilnummer och e-postadress. Vi registrerar den personliga informationen i syfte att förse Kunden med de tjänster och produkter Kunden vill ha. Till sin registrerade e-postadress kommer Kunden att få nyhetsbrev från oss. Kunden kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst.

När vi samlar in personlig information via vår webbplats ser vi till att detta sker efter att Kunden har samtyckt till och informerats om vilken information som samlas in och varför. Vi lagrar Kundens personliga information så länge det är nödvändigt för oss att tillhandahålla den tjänst som Kunden har beställt. Kunden ansvarar för att informera Grön Kontakt om förändringar i personlig information som kan påverka tjänstens leverans eller annan kontakt.

 

Laddbricka

Kunden kan beställa en laddbricka för 50 kr. Laddbrickan används för att identifiera användaren såväl som för att starta och stoppa laddningen. Kunden ansvarar för att förvara laddbrickan på ett säkert sätt så att den inte missbrukas av andra. Förlust av en laddbricka eller misstänkt missbruk ska rapporteras till Grön Kontakt så snart som möjligt. I händelse av förlust eller skada på laddbrickan kommer Grön Kontakt att blockera laddbrickan och leverera en ny mot en avgift på 50 kr. Kunden kan också använda mobilapplikationen från Grön Kontakt för laddning. Det utgår ingen avgift när mobilapplikationen används.

Ansvar

Grön Kontakt ansvarar inte för eventuella olägenheter för användare eller andra som orsakas av att laddstationen är ur drift eller på annat sätt inte fungerar som avsett.

 

 1. Generellt

Grön Kontakt AB (GK) erbjuder laddningslösningar, produkter och tjänster relaterade till laddning av elfordon, inklusive faktureringslösningar och betaltjänster. Alla tjänster som tillhandahålls av GK benämns kollektivt Tjänsterna.

Genom att använda GK:s laddningslösningar, utrustning eller tjänster, godkänner kunden (Kunden) innehållet i dessa villkor (Villkoren).

Villkoren gäller användningen av Tjänsterna och / eller andra tjänster som tillhandahålls i samband med tjänsterna av några av GK:s samarbetspartners.

Tjänsterna kan endast användas på platser som drivs av GK och / eller dess dotterbolag.

Villkoren kan förändras. De villkor som gäller vid var tid finns tillgängliga på GK:s webbplats.

 

 1. Kunden

Kunden måste vara över 18 år för att få tillgång till Tjänsterna. Om Kunden ger tredje part tillgång till Tjänsterna är Kunden juridiskt och ekonomiskt ansvarig för både användning och efterlevnad av Villkoren. Kunden ansvarar för att de som använder Tjänsterna på Kundens vägnar känner till Villkoren.

 

 1. Användning av Tjänsterna

För att kunna använda tjänsterna måste Kunden identifiera sig antingen via SMS, laddbricka eller Grön Kontakts mobilapplikation.

Användning av Tjänsterna med hjälp av laddbricka eller mobilapplikation kräver att Kunden är registrerad hos GK med den personliga information som krävs för att kunna erbjuda nämnda utrustning / tjänst, se mer under punkter 5.1 och 5.2 nedan.

 

 1.  Priser och betalning

     4.1 Beräkning

Aktuella priser för Tjänsterna är tillgängliga på ett av följande sätt:

 • https://gronkontakt.se/pris/, eller
 • SMS med specificerad kod till specificerat telefonnummer.

Aktuella priser för laddning framgår i mobilapplikationen och på laddaren. Kostnaden för laddning beräknas i efterhand utifrån laddad energimängd, tid, eventuella avgifter och moms.

 

   4.2 Betalning och fakturering

 • SMS-drop-in-kunder

Användning av tjänster via SMS eller mobilapplikation som inte är kopplad till en kundprofil debiteras av Kundens mobiloperatör på Kundens mobilfaktura. Dessutom kan mobiloperatören debitera Kunden för eventuella utgifter relaterade till SMS, till exempel datakommunikationsavgifter. Kunden ansvarar för att mobilabonnemanget tillåter användning av betaltjänster.

 

 • Betalkort, Autogiro, E-faktura, PDF-faktura, pappersfaktura

Vid registrering av kunduppgifter kan Kunden välja att betala via betalkort, Autogiro, E-faktura, PDF-faktura via e-post eller pappersfaktura per post. Betalning sker i efterskott.

Fakturering sker i samarbete med GK:s faktureringspartner och på något av följande sätt:

 • Betalkort: Fakturabeloppet dras från betalkortet efter utgången av varje kalendermånad. Kunden får ett detaljerat kvitto till den registrerade e-postadressen. Om dragning från kortet avvisas kommer en PDF-faktura automatiskt skickas till Kundens registrerade e-postadress.
 • Autogiro: Kunden får ett detaljerat kvitto till den registrerade e-postadressen. På förfallodagen dras fakturabeloppet från kundens anslutna bankkonto. Om dragning från kortet avvisas kommer en PDF-faktura automatiskt skickas till Kundens registrerade e-postadress.
 • E-faktura: Hanteras genom att fakturan skickas till av Kundens uppgett bankkonto.
 • PDF-faktura via e-post: Skickas till den registrerade e-postadressen vid utgången av varje kalendermånad.
 • Pappersfaktura per post: Skickas vid utgången av varje kalendermånad till den registrerade postadressen. En avgift för pappersfaktura tillkommer.

 

    4.3  Betalningsvillkor

Fakturan förfaller 20 dagar efter fakturadatum, om inte annat avtalats.

Om Kunden inte har betalat en faktura inom betalningsfristen, skickas en påminnelsefaktura per post med en ny betalningsfrist. Vid utebliven betalning av påminnelsefakturan skickas ärendet till inkasso. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen, dessutom kan ytterligare kostnader tillkomma från GK och / eller GKs fakturapartner.

Priser och rabatter kan ändras. De aktuella priserna vid var tid är tillgängliga på https://gronkontakt.se/pris/

 

 1. Kunduppgifter

   5.1  Personupplysningar

För att upprätta en kundrelation med GK måste Kunden registrera sig på https://minsida.gronkontakt.se/order med följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon och e-post

GK behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag om personuppgifter. Information som kan kopplas till Kunden kommer inte att göras tillgänglig för tredje part eller länkas till andra externa register.

GK registrerar Kundens personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter som Kunden begär. Kunden har rätt till information om vilka personuppgifter som insamlats och varför. GK lagrar Kundens personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna leverera den tjänst som Kunden har beställt. Kunden ansvarar för att informera GK om förändringar i personuppgifter som kan påverka leveransen av tjänsterna.

 

   5.2   Registrering av kunduppgifter

När man registrerar kunduppgifter och skapar ett användarkonto är det Kundens ansvar att se till att nödvändig användarinformation, inklusive betalningsinformation, är korrekt. Efter registreringen kommer Kunden att få nödvändig information via e-post för att bekräfta registreringen och sedan få full tillgång till tjänsten och kundprofilsidan. GK ansvarar inte för felaktiga uppgifter.

Registrerade kunduppgifter kan inte överföras till andra.

 

    5.3   Laddbricka och Mobilapplikation

Kunden kan beställa en laddbricka med RFID-chip för 50 kr. Laddbrickan används för att identifiera Kunden samt för att starta och stoppa användning av Tjänsterna.

Kunden ansvarar för att förvara laddbrickan på ett säkert sätt så att den inte missbrukas av andra. Förlust av en laddbricka eller misstanke om missbruk ska rapporteras till GK så snart som möjligt.

I händelse av förlust eller skada på laddbrickan kommer GK att blockera laddbrickan och kan leverera en ny laddbricka mot en avgift på 50 kr.

Överföring av laddbrickor mellan kunder är inte möjlig. En ny laddbricka måste beställas när du registrerar ett nytt kundförhållande.

Egna laddbrickor med RFID-chip eller laddbrickor från andra aktörer än GK:s samarbetspartners kan inte kopplas till GKs kundprofil.

 

  5.4   Uppsägning

Kunden ansvarar för att säga upp avtalet och ta bort sin egen kundprofil på www.gronkontakt.se. När detta är gjort kommer användarkontot att inaktiveras och möjligheten att använda tjänsterna med laddbricka och / eller mobilapplikation kommer att blockeras. Om GK inte har utestående fordringar mot Kunden, eller kommande fordringar när utestående och ej fakturerad laddning är fakturerad, kommer Kundens användarkonto, inklusive alla personuppgifter, att raderas av GK.

 

   5.5   Klagomål

Klagomål ska adresseras till GK inom 60 dagar efter det att Tjänsten var felaktig eller otillräcklig, eller att detta borde ha upptäckts. Konsumentklagomål som framställts muntligt över telefon kommer att sparas skriftligt av GK.

Klagomålet måste tydligt ange typen av fel samt tid, datum och platsidentitet (platsnamn och / eller SMS-kod). Om GK inte får denna information korrekt, eller om den är felaktig, kommer GK inte att kunna behandla klagomålet och / eller rätta till det.

Klagomål kommer att besvaras inom 48 timmar, såvida inte extraordinära händelser eller händelser inträffar utanför GK:s kontroll. I sådana fall ska Kunden informeras om försenad uppföljning.

Om ett klagomål rörande kostnadsföring är motiverat ska GK kompensera Kunden för den felaktiga delen av beloppet. Om klagomålet inte är motiverat kommer Kunden att få ett skriftligt motiverat uttalande.

 

   5.6   Tvister

Eventuella tvister bör i första hand, om möjligt lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt, kan parterna väcka talan i Stockholms Tingsrätt alternativt vid den domstol inom vars domkrets Kunden har sin hemvist.

 

   5.7   Kreditbedömning

GK förbehåller sig rätten att göra kreditbedömningar av nya eller befintliga kunder i enlighet med svensk lag.

 

   5.8   Kundens misskötsel

GK förbehåller sig rätten att blockera Kundens användning av Tjänsterna om Kunden bryter mot Villkoren. Detta gäller även kunder som använder SMS eller oregistrerad mobilapplikation. Betydande materiella överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Utebliven betalning
 • Tjänsterna används i strid med Villkoren

Kunden är ekonomiskt ansvarig gentemot GK för skador på utrustningen som tillhandahållits Kunden och bristen på, eller felaktigt tillhandahållande av, Tjänsterna i den utsträckning som detta regleras av allmänna skadeståndsregler.

 

 1. Missbruk och förlust av laddbricka

Vid misstänkt missbruk ska Kunden kontakta GK för att blockera ytterligare användning av Tjänsterna. Detta gäller, men är inte begränsat till, följande fall:

 • Misstanke om att obehöriga tredje parter har fått tillgång till lösenord och därmed tillgång till kundprofil.
 • Förlust / stöld av laddbricka och / eller mobilapplikation.

Kunden är själv ansvarig för att rapportera till GK för att förebygga / begränsa skadans omfattning. Detta kan göras via telefon 0771-66 44 00 – val 1, eller till GKs kundmail: [email protected]

 

 1. Ansvar

Kunden ansvarar för att följa instruktioner för korrekt användning av Tjänsterna. GK ansvarar inte för skada eller olägenheter orsakade av att Kunden inte använder Tjänsterna korrekt.

Om kunden får problem med att använda Tjänsterna kan GK: s 24-timmars supportlinje kontaktas via telefon 0771-66 44 00 – val 1, så att GK kan felsöka.

GK strävar efter att informera om eventuella otillgänglighet / begränsningar på Tjänsterna så snart GK görs medveten om detta, med hjälp av informationskanalerna GK har tillgång till, och på detta sätt och i den utsträckning som GK anser lämpligt.

GK ansvarar inte för skada eller olägenhet som drabbat Kunden genom att Tjänsterna är otillgängliga, begränsade eller på annat sätt felaktiga och / eller defekta, utöver skyldigheten att återbetala felaktiga fakturerade belopp. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, laddstationer som helt eller delvis är ur drift eller på annat sätt inte fungerar som avsett, oavsett orsak.

De olika laddningserbjudanden som erbjuds av eller via GK kan ha separata garantivillkor. Förutom säljarens produktgaranti som anges i produktspecifika garantivillkor, kan andra konsumentskyddslagar gälla vid eventuella fel i GK:s Tjänster.

GK ansvarar inte för skada eller olägenhet för Kunden till följd av defekter med Kundens egen utrustning / bil, tredjepartsutrustning och / eller laddning av bilar som avviker från den ursprungliga standarden. Detta inkluderar men är inte begränsat till:

 • Adapter som använts för snabbladdning.
 • Importerade bilar där laddningsstandarden har ändrats för att anpassas till laddare i Sverige

GK ansvarar inte för eventuella eller faktiska direkta eller indirekta skador eller olägenheter till följd av:

 • Mobiltelefonnätverket eller tillhörande funktioner inte fungerar.
 • Mobiltelefonoperatören har ändrat sin telefontjänst så att betalning via GK-Tjänsten inte längre är möjlig.
 • Tjänsten är blockerad av skäl som verkar vara felaktiga, men GK hade rimliga skäl att tro att det fanns en grund eller ett behov av att blockera Tjänsten.
 • Laddbricka eller Kundens mobiltelefon går förlorad eller blir stulen och missbrukas av en annan person.

GK ansvarar inte för att Kunden parkerar eller manövrerar sitt fordon i enlighet med lagar, förordningar eller privata parkeringsregler som fastställts av offentliga eller kommunala myndigheter eller privata operatörer (inklusive GK:s samarbetspartners).

GK kan inte garantera omedelbar åtkomst till Kundens val av laddare om tillgången är begränsad.

GK ansvarar inte för skador eller förluster som ligger utanför GK:s rimliga kontroll / inflytande eller som ett resultat av force majeure eller liknande situationer som GK inte rimligen kunde ha förutsett eller rimligtvis avhjälpt eller mildrat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, naturkatastrofer, lagstiftning, åtgärder eller beslut av offentlig myndighet eller regeringsbeslut, krig, sabotage, försummelse eller försening av leverans, telefonförbindelser eller andra trafik- och kommunikationslänkar och transport, strejker, bojkott eller liknande frågor. Förbehållet angående strejker, bojkott och blockeringar gäller även om GK är föremål för nämnda åtgärder.

GK ansvarar inte under några omständigheter för olägenheter, förluster eller skador orsakade av brist på eller otillräcklig strömförsörjning.

Spørsmål?
Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg. Du kan også ringe oss på tlf: 47 67 08 00

Vid frågor, kontakta oss!